§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki związane z umowami zawieranymi przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość lub osobiście między firmą Printexpress.pl z siedzibą przy ul. Trawki 7, 80-257 Gdańsk, o numerze NIP 755 181 14 94 zwaną dalej jako Printexpress, a Klientem.
 2. Każdorazowo, gdy w Regulaminie mowa jest o Kliencie należy przez to rozumieć fizyczną osobę pełnoletnią, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną, nie posiadającą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług Printexpress.
 3. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Printexpress, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.
 4. Przyjmuje się, że opłacenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 5. Złożone zamówienie należy odebrać w ciągu 10 dni roboczych od ustalonego między stronami dnia terminu realizacji. Magazynowanie towaru Klienta jest jednoznaczne z obciążeniem go dodatkowymi kosztami, które wynoszą 50 zł netto za każdy rozpoczęty tydzień magazynowania.
 6. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie drogą mailową, na adresy mailowe podane na stronie internetowej http://printexpress.pl/.
 7. Printexpress wymaga od Klienta podania konkretnych wymiarów nadruku. W tym celu poleca się kontakt ze specjalistą Printexpress, który pomoże w ustaleniu wielkości nadruku. Należy pamiętać, że nadruk po wydruku zawsze wydaje się wizualnie mniejszy niż się zakładało w wizualizacji. Nie podanie wymiarów nadruku jest jednoznaczne z akceptacją wymiarów zaproponowanych przez Printexpress.
 8. Zamówienia są realizowane wyłącznie po pełnym ich opłaceniu. Rezygnując ze złożonego zamówienia, Klient wyraża zgodę na obciążenie go 20% wartości zamówienia.
 9. Płatność przyjmowana jest w walutach: PLN i EUR, przy czym domyślną walutą jest PLN. Płatność w EUR należy zaznaczyć przy składaniu zamówienia. Printexpress przyjmuje płatność tylko w formie przelewu bankowego, nie istnieje możliwości innych form, w tym: payu, blik, czy kart kredytowych. Alternatywnym sposobem jest płatność gotówką w siedzibie Printexpress.
 10. Printexpress nie przyjmuje reklamacji związanych z subiektywnie negatywną opinią, związaną z rodzajem lub strukturą nadruku. Ich dokładny opis i zdjęcia znajdują się na stronie internetowej: http://printexpress.pl/faq/#Sekcja1_2 oraz http://printexpress.pl/techniki-nadruku/

§ 2 TERMIN REALIZACJI

 1. Zamówienia realizowane są w ciągu 10 dni roboczych od dnia otrzymania pełnej wpłaty, o której mowa w § 1.2. Ustala się, że istnieje możliwość zamówienia ekspresowego terminu realizacji na podstawie bieżących możliwości produkcyjnych. Ekspresowa realizacja związana jest z podniesieniem o +15% wartości zamówienia netto.

§ 3 TECHNIKI NADRUKU

I. SUBLIMACJA

 1. W przypadku decyzji Klienta o realizacji zamówienia bez wykonania próby, Printexpress nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice w wyglądzie produktu finalnego względem jego wizualizacji.
 2. Specyfika produkcji nie gwarantuje odwzorowania barw, a kolory mogą nieco się różnić od kolorów w projekcie. Wznowienie produkcji tego samego projektu nie gwarantuje zachowania tych samych kolorów.

II. METKI

 1. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z dostępnymi odcieniami kolorów metek i zaakceptowaniu wybranych kolorów.
 2. W przypadku decyzji Klienta o realizacji zamówienia bez wykonania próby, Printexpress nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice w wyglądzie produktu finalnego względem jego wizualizacji.
 3. Ze względu na ograniczoną kolorystykę nici wykorzystywanych przy produkcji metek, Klient jest zobowiązany dokładnie zaznaczyć, że zależy mu na konkretnym odcieniu koloru.

III. SITODRUK

 1. W przypadku, kiedy Klient nie podał numerów PANTONE poszczególnych kolorów, Printexpress nie uwzględnia reklamacji, dotyczącej odcieni kolorów po wydruku. Klient jest zobowiązany do akceptacji zaproponowanych przez Printexpress odcieni kolorów.
 2. Należy pamiętać, że w przypadku stosowania separacji kolorystycznej (dotyczy wyłącznie projektów z przejściami tonalnymi) efekt końcowy będzie różnił się od wizualizacji z powodów ograniczeń technicznych sitodruku. Z tego powodu, aby sprawdzić, jak wygląda rzeczywisty wydruk względem wizualizacji, Printexpress proponuje zamówić próbkę. Co ważne, w przypadku tej techniki nie jest możliwe ustalenie kolorów ściśle według PANTONE.

IV. FLEX

 1. W przypadku otrzymania projektu, w którym elementy są zbyt małe do wykonania techniką Flex, Printexpress ma prawo poprosić o ponowne przesłanie lub edycję obecnego projektu.

§ 4 DOSTAWA I ODBIÓR ZAMÓWIEŃ

 1. Wymaga się, aby podczas odbioru Klient przeliczył towar na miejscu w firmie lub w obecności kuriera. Printexpress nie przyjmuje reklamacji ilościowych po odbiorze towaru.
 2. Zamówienie wysyłane jest zgodnie z uzgodnioną datą wysyłki. W przypadku przesyłki kurierskiej, Printexpress nie bierze odpowiedzialności za opóźnienia, wynikające z winy kuriera lub braku możliwości doręczenia przesyłki z powodu nieobecności adresata.

§ 5 KWESTIE GRAFICZNE

 1. Uznaje się, że ostatnio wysłana mailem i zaakceptowana przez Klienta wizualizacja zostaje przekazana do druku.
 2. Należy pamiętać, że grafik nie sprawdza projektów pod względem merytorycznym, w tym poprawności podanych treści. Za wszelkie błędy interpunkcyjne, ortograficzne, językowe, a także wynikające z przeoczenia odpowiada Klient i nie podlegają one reklamacji.

§ 6 REKLAMACJE

 1. Jeśli Klient nie podał numerów PANTONE, Printexpress nie uwzględnia reklamacji ze względu na błędny numer koloru.
 2. Należy pamiętać, że wymagane jest podanie konkretnych wymiarów nadruku i konkretnych miejsc nadruku. Nie podanie wymiarów nadruku jest jednoznaczne z akceptacją zaproponowanych przez Printexpress. Przy czym trzeba pamiętać, że nadruk po wydruku zawsze wydaje się wizualnie mniejszy niż się zakładało.
 3. Przy reklamacji, reklamowany towar musi być zwrócony przez Klienta do siedziby firmy Printexpress, która ma od tego momentu 14 dni na jej rozpatrzenie.
 4. Reklamację należy opisać szczegółowo i wysłać drogą mailową na adres: reklamacje@printexpress.pl
 5. Ewentualne zwroty pieniędzy związane z reklamacjami są realizowane tylko w walutach PLN i EUR.
 6. Strony przyjmują do wiadomości i wzajemnej akceptacji, że odpowiedzialność Printexpress za ewentualne domniemane straty finansowe Klienta, wynikłe z nienależytego w jego ocenie wykonywania przez Printexpress przedmiotu umowy – jest wyłączona. Odpowiedzialność Printexpress z tytułu szkód pośrednich jest wyłączona.